คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ของ บริษัทแอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด

บริษัทแอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยความไว้วางใจ บริษัทฯ จึงได้มีขั้นตอนการดำเนินงาน และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล ตลอดจนสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
 2. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา (ฐานสัญญา)
 3. เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ บริษัทฯ ได้รับ (ฐานผลประโยชน์สาธารณะ)
 4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย)
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฏหมาย)
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานระงับอันตราย สุขภาพ ชีวิต)
 7. เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ (ฐานจดหมายเหตุ)
 8. ความยินยอมของท่าน (ฐานความยินยอม)
 • วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายที่รองรับ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ เช่น

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลฐานกฎหมายที่รองรับ
2.1. การเข้าทำและ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา– ฐานสัญญา – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
2.2. การตรวจสอบความมีตัวตนและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกหัดงาน รวมถึงการสรรหาหรือการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ฝึกหัดงาน– ฐานสัญญา – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย – ฐานความยินยอม – ฐานระงับอันตราย สุขภาพ ชีวิต
2.3 การประเมินผลการทำงาน– ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
2.4 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการประเมินผลการทำงานและการพิจารณาให้สวัสดิการ– ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย –
2.5 การต่อต้าน ปราบปราม และสอบสวนการทุจริต– ฐานผลประโยชน์สาธารณะ  
2.6 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่มีความผิดร้ายแรง– ฐานผลประโยชน์สาธารณะ – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
2.7 การบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ– ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
2.8 การดำเนินการยุติข้อพิพาท การเรียกคืน การติดตามทวงถามหนี้ การโอนหนี้ การชำระเงิน การบังคับชำระหนี้– ฐานผลประโยชน์สาธารณะ – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย – ฐานความยินยอม
2.9 การถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของ
บริษัทฯเพื่อความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้ในการตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์อาชญากรรม
  – ฐานผลประโยชน์สาธารณะ – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย – ฐานความยินยอม
2.10 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์และหน้าที่ของพนักงานและ/หรือลูกจ้าง– ฐานสัญญา – ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านใบสมัครงานการทำสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องชื่อ-สกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายเลขบัตรประชาชนรหัสพนักงานเลขบัญชีธนาคารชื่อ-สกุล บุคคลใกล้ชิดเบอร์ติดต่อบุคคลใกล้ชิดประวัติการศึกษา/การทำงานประวัติการรับราชการประวัติการฝึกอบรมประวัติอาชญากรรมประวัติด้านสุขภาพสถานภาพการสมรสข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่เห็นสมควร
เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบเว็บไซต์หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามการจัดเก็บโดยอุปรกณ์ตรวจสอบต่างๆรูปหน้าลายนิ้วมือประวัติการเดินทางอาการเจ็บป่วยใบรับรองแพทย์
 • สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยสามารถแจ้งให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

6.2 สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้บริษัทฯแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

6.3 สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้ตลอดระยะเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.4 สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านมีสิทธิ์ขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯปฏิเสธการใช้สิทธิ์บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

 • ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

4.1. ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น การเก็บข้อมูลด้านภาษี ประกันสังคม หรือการนำส่งข้อมูลยัง สรรพากร

4.2. ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน

(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 • การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน ฝ่ายบุคคลของบริษัท  

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่าน

 • ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

 1. ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ชื่อ : นายรณชัย ไพศาลชัยเจริญ
  • ตำแหน่ง : ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ช่องทางการติดต่อ : เบอร์ติดต่อภายใน 410